Voorwaarden webinars

Aankoop en facturatie
De webinars worden aangekondigd op de website van WebinarGeek:
• Voor live-webinars krijgt u de dag zelf van de webinar toegang, de slides en de cursus worden u achteraf per mail toegezonden door Indigo Koekelare
• Voor webinars on demand gebeurt de aankoop via de website van onze partner WebinarGeek of via Indigo Koekelare indien betaling via de KMO portefeuille, waarbij u toegang krijgt tot de aangekochte webinar.
Na uw aankoop krijgt u steeds een factuur van Indigo Koekelare, deze wordt elektronisch verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres en is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, indien via de KMO portefeuille. Bij bepaalde webinars bestaat er ook de mogelijkheid om onmiddellijk te betalen via WebinarGeek, in geval van particulieren.
Annulatiemogelijkheden:
• Bij live-webinars is annulatie mogelijk tot 3 werkdagen voor de start van de webinar. Het is uiteraard toegelaten u door een andere persoon te laten vervangen, op wiens naam dan ook het vormingsattest zal afgeleverd worden indien de webinar volledig werd gevolgd.
• Gezien er bij webinars on demand onmiddellijk toegang verleend wordt tot de webinar is er uiteraard geen mogelijkheid tot annulatie.
Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand, alsook een schadeloosstelling van 10% van het factuurbedrag tot dekking van de invorderingskosten met een minimum van €125.
Indigo Koekelare behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de webinar waarvoor de factuur niet tijdig werd betaald te blokkeren, onverminderd de betaling van de openstaande factuur. De reactivering na een blokkering wordt slechts uitgevoerd na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.

Bekijken en bewaren van webinars
De aangekochte webinars on demand kunnen worden bekeken via uw persoonlijke account op de website van onze partner WebinarGeek. De aangekochte webinars on demand worden bewaard in deze persoonlijk account en u bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u het webinar bekijkt.
De aankoop van de webinar on demand is voor persoonlijk gebruik en de toegangscode mag niet aan derden worden doorgegeven. Het maken van audiovisuele opnames of verveelvoudiging van de webinars is verboden, evenals het openbaar maken van de webinar.
U kunt elk webinar (live of on demand) bekijken vanuit bijna elk apparaat, zolang u over een (stabiele) internet connectie beschikt. De meest optimale manier om een webinar te volgen is vanuit een desktop of laptop computer met de Google Chrome browser. Ondersteunde apparaten en browsers a. Google Chrome (versie 54 of nieuwer) b. Mozilla Firefox (versie 49 of nieuwer) c. Mac Safari (versie 10 of nieuwer) d. Internet Explorer 11 & Edge e. Android 4.2 of nieuwer (met Google Chrome version 50 of nieuwer) f. Apple iOS (Safari 10 of nieuwer, of Google Chrome) g. Klik hier om te zien welke browser en versie u op dit moment gebruikt en klik hier om Google Chrome te downloaden indien nodig.
Aansprakelijkheid
De informatie in de webinars is geen juridisch advies.
Daar de webinar on demand geruime tijd raadpleegbaar is, is het altijd mogelijk dat bij het bekijken van de webinar bepaalde informatie achterhaald is door nieuwe wetgeving, recente rechtspraak, gewijzigde administratieve onderrichtingen en dus juridisch niet meer adequaat is.
Noch Indigo Koekelare, noch degenen die wetenschappelijke ondersteuning hebben gegeven aan de webinar, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via webinars. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via de webinar behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die de webinar volgt.
Indigo Koekelare kan nooit verantwoordelijk worden gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een webinar. Pagina 3 van 3 Intellectuele eigendom

 

De aankoop van een webinar on demand impliceert in geen geval een gehele of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud ervan. Aanwezigheidsattesten
Om een aanwezigheidsattest te bekomen is het vereist dat bij het bekijken van een webinar alle software en randapparatuur die kunnen interfereren met de webinar uitgeschakeld zijn.
De webinar moet ook actief gevolgd worden: vragen en aanwezigheidspeilingen moeten beantwoord worden. Ook de eventuele vragenmodule of enquête moet vervolledigd worden en testvragen moeten ook correct beantwoord zijn.
Gezien er bij een webinar on demand geen vragen kunnen gesteld worden op het moment van het bekijken van de webinar, zijn de website en/of de gegevens van de docent(en) steeds vermeld in de bezorgde slides en/of cursus, zodat het mogelijk is eventuele verduidelijkingen te vragen. Uiteraard is het niet de bedoeling om via deze weg gratis oplossingen voor persoonlijke dossiers te bekomen. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt geregeld door het Belgisch recht.
Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Indigo Koekelare bevoegd.